โรคซีพี หรือ โรคสมองพิการCerebral palsy ) ย่อว่า CP คือ ภาวะสมองพิการในเด็ก เป็นโรคที่เกิดตั้งแต่กำเนิด โรคทางระบบประสาทและสามอง ส่งผลให้มีีความผิดปรกติอย่างชัดเจด ด้านการควบคุมร่างกาย การทรงตัว ลักษณะใบหน้าผิดรูป โรคซีพี คือโรคอะไร อันตรายไหม มีสาเหตุจากอะไร อาการโรคเป็นอย่างไร การดูแลผู้ป่วยโรคซีพีทำอย่างไร บทความนี้จะมาอธิบายให้ทราบกัน

โรคพีซี โรคสมองพิการ โรคสมองพิการในเด็ก โรคระบบประสาทและสมอง

โรคซีพี หรือ โรคสมองพิการCerebral palsy ) ย่อว่า CP คือ ภาวะสมองพิการในเด็ก เป็นโรคที่เกิดตั้งแต่กำเนิด โรคทางระบบประสาทและสามอง ส่งผลให้มีีความผิดปรกติอย่างชัดเจด ด้านการควบคุมร่างกาย การทรงตัว ลักษณะใบหน้าผิดรูป เป็นโรคที่เกิดจากการพิการทางสมองในเด็ก เด็กที่เป็นโรคซีพีจะมีการเคลื่อนไหวร่างกายผิดแปลก ผิดปกติจากเด็กทั่วไปสังเกตุได้ชัดเจน การขยับแขนขา การทรงตัว ใบหน้า ผิดปกติ ทั้งนี้ส่วนมากแล้วสติปัญญาดีปกติแต่ส่วนน้อยที่มีปัญหาเรื่องของสติปัญญาคือด้อยกว่าคนปกติ นอกจากนั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทสัมผัสทั้งการรับรู้ความรู้สึก การมองเห็น การได้ยิน

โรคซีพี ที่พบในเด็กมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการล่าช้าเมื่อเทียบกับเด็กทั่วไป โดยเฉพาะการเดิน การยืน การทรงตัว การควบคุมตนเองได้ยากเช่น น้ำลายยืด การพูดทำได้ช้า

สาเหตุการเกิดโรคซีพี

 • การขาดออกซิเจนขณะคลอดนานเกินไป ทำให้สมองเซลล์สมองเสียหายตั้งแต่แรกคลอดส่งผลต่อการพัฒนาเมื่อโตขึ้น จนแสดงอาการผิดปกติดังที่กล่าวมา
 • การติดเชื้อสมองหลังจากคลอด เช่น โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ทำให้สมองบางส่วนถูกทำลาย และไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่มาทดแทนได้
 • การเสียหายของสมองในช่วง 2 ปีแรกหลังการเกิด เพราะการพัฒนาของสมองจะเร็วที่สุดในช่วง 2 ปีแรก หากเสียหายแต่ต้นจะทำให้การพัฒนาสมองผิดปกติไปหมด ส่งผลต่อการพัฒนาของร่างกาย
 • เมื่อสมองเสียหายแล้วไม่สามารถทำให้กลับคืนมาได้ จึงไม่สามารถสั่งการให้กล้ามเนื้อตอบสนองได้ดี เมื่อแขนขาขยับได้ไม่ดีส่งผลต่อกระดูกไม่สามารถยืดขยายได้ตามอายุ จึงทำให้ร่างกายผิดปกติ

การดูแลผู้ป่วยโรคซีพี

 • เด็กควรได้รับการฟื้นฟู ทั้งทางกายภาพคือ การขยับแขนขาร่างกาย การฝึกเดิน ฝึกทำกิจวัตรประจำวันเอง การทำกายภาพบำบัด บริหารกล้ามเนื้อ การฟื้นฟูทางด้านจิตใจ การฝึกการเข้าสังคม การเตรียมความพร้อมในการเรียน การฝึกอาชีพ
 • การฟื้นฟูและฝึกต่างๆควรเริ่มตั้งแต่เด็ก ไม่ควรเกินอายุ 7 ปี เนื่องจากหลังจาก 7 ปีแล้วสมองจะเจริญได้ช้ามาก ทำให้การฝึก การฟื้นฟูที่ทำหลังจากอายุ 7 ปีจะทำได้ล่าช้ามาก
 • การดุแลเด็กที่เป็นโรคซีพีจะต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จะต้องหยิบจับได้ง่าย ไม่มีคม ทางเดินควรมีทางลาด ไม่ควรมีสิ่งกีดขวาง เพื่อให้การเดินการขยับต่างๆทำได้อย่างปลอดภัย และให้เด็กค่อยๆปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมปกติ
 • การกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเข้าสังคม การมีเพื่อนในวัยเดียวกัน การทำควมเข้าใจสังคมภายนอกบ้าน ควรพาเด็กออกไปพบปะผู้คน สังคมภายนอกเพื่อให้เกิดการเรียนรู้การปรับตัว
 • การฝึกพื้นฐานต่างๆ เช่น การเคี้ยวอาหาร การหยิบจับอุปกรณ์ต่างๆ การใส่เสื้อผ้าเอง การขับถ่ายเอง ควรฝึกให้เป็นตั้งแต่เด็ก ทั้งยังได้ประโยชน์จากการฝึกกล้ามเนื้ออีกด้วย

การรักษาโรคซีพี

เนื่องจากโรคนี้ไม่สามารถรักษาหายขาดได้ เพราะ เนื้อสมองเมื่อเสียไปแล้วไม่สามารถทำให้กลับมาได้ สิ่งที่ทำได้คือการฟื้นฟู การบรรเทาอาการ เช่น การที่เส้นยึด เส้นตรึง กล้ามเนื้อลีบ ควรทำหารขยับ การยืด การบริหารทุกวัน ให้กล้มเนื้อมีความยืดหยุ่น ให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด รวมทั้งการฟื้นฟูจิตใจ การปรับตัวเข้ากับสังคม ยอมรับตนเอง และเห็นคุณค่าในตนเอง

โรควัวบ้า ( bovine spongiform encephalopathy ) คือ ภาวะการติดเชื้อโรคจากการกินเนื้อวัวที่มีเชื้อวัวบ้า ส่งผลต่อการทำงานของสมอง จัดว่าเป็น โรคระบบประสาทและสมอง และ โรคติดต่อ โรควัวบ้า คือโรคอะไร อะไรเป็นสาเหตุของการเกิดโรค อาการผู้ป่วยเป็นอย่างไร กลุ่มเสี่ยงคือใคร การรักษาและการป้องกันโรคทำอย่างไร บทความนี้จะมาอธิบายให้ทราบ

โรควัวบ้า โรคระบบประสาทและสมอง โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ

โรควัวบ้า ( bovine spongiform encephalopathy ) คือ ภาวะการติดเชื้อโรคจากการกินเนื้อวัวที่มีเชื้อวัวบ้า ส่งผลต่อการทำงานของสมอง จัดว่าเป็น โรคระบบประสาทและสมอง และ โรคติดต่อ โรคติดต่อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นกับวัวและติดต่อมายังคนที่บริโภคเนื้อวัว โดยการติดต่อนั้นมาจากสารชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า พรีออน หรือ prion โดยสารนี้ทำให้เกิดโรคสมองพรุนในปศุสัตว์พวกแกะ แพะ และการเลี้ยงวัวในต่างประเทศจะมีการเสริมโปรตีนให้กับวัวโดยการนำกระดูกของปศุสัตว์นั้นผสมเข้ามาในอาหารให้วัวกิน วัวที่กินอาหารเสริมเหล่านั้นจึงได้รับสารพรีออน และเมื่อสารพรีออนเข้าสู่ร่างกายจะลุกลามทำลายเซลล์ประสาทของวัว เมื่อคนรับประทานเนื้อวัวที่รับสารพรีออนมา จะทำให้คนได้รับสารนั้นด้วยจึงเกิดเป็นโรคประสาทเสื่อมหรือโรควัวบ้านั่นเอง

โรควัวบ้า มีกลุ่มเสี่ยงคือคนที่รับประทานเนื้อวัว แต่จากการศึกษาพบว่าผลิตภัณฑ์จากนมไม่มีสารพรีออนจึงปลอดภัย แต่ในเนื้อนั้นมีสารนี้อยู่ ถึงแม้ว่าจะมีการปรุงเนื้อให้สุก หรือ ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อต่างๆแล้วก็ไม่สามารถทำให้สารพรีออนหมดไปได้ เนื่องจากสารพรีออนมีความสามารถในการทนร้อนได้ ความร้อนในระดับการปรุงอาหารไม่สามารถทำลายสารพรีออนได้ ประเทศต่างๆจึงมาตรการป้องกันโรควัวบ้าจากเนื้อวัวอย่างเคร่งครัด

สารพรีออน เป็นต้นเหตุของการเกิดโรควัวบ้า โดยได้รับมาจากเนื้อวัวตามที่กล่าวมาข้างต้น สารพรีออนมีคุณสมบัติเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีสองชนิดคือแบบละลายน้ำได้และแบบไม่ละลายน้ำ ตัวที่ไม่ละลายน้ำเป็นสาเหตุของการเกิดโรค โปรตีนพรีออนมีหน้าที่ในการกระตุ้นเซลล์ให้สร้างสารพรีออนเพิ่มขึ้นและไปขัดขวางกระบวนการสร้างตัวของโปรตีนต่างๆในร่างกายทำให้คุณสมบัติของโปรตีนเปลี่ยนแปลงไป โปรตีนต่างๆเหล่านั้นเมื่อรวมกับโปรตีนพรีออนจะทำหน้าที่ทำลายเนื้อเยื่อของสมอง จึงทำให้เนื้อเยื่อสมองฝ่อไป จนเกิดเป็นอาการสมองเสื่อมในที่สุด จากการศึกษาพบว่าการเพิ่มจำนวนของโปรตีนพรีออนไม่ได้เป็นแบบปกติคือการถอดรหัสและลอกรหัส แต่เป็นการเพิ่มในวิธีการที่ยังไม่มีใครทราบ ดังนั้นการจะกำจัดหรือยับยั้งโปรตีนพรีออนจึงยังไม่มีวิธีการที่แน่ชัด รวมทั้งร่างกายก็ไม่มีการสร้างแอนติบอดี้เพื่อตอบสนองต่อต้านโปรตีนพรีออนนี้

โปรตีนพรีออน ทนต่อการทำลายต่างๆ แม้จะทำลายด้วยคามร้อนสูงก็ยังสามารถกลับมาอยู่ในรูปแบบที่เป็นพิษต่อสมองได้เช่นเดิม ทั้งนี้ไม่มีการพบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดๆที่บ่งว่าพรีออนสามารถแพร่ไปในทางนมของวัวได้ การดื่มนมหรือบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมจึงมีความปลอดภัย

อาการของโรควัวบ้า

 • เกิดอาการสมองพรุน จากการได้รับเชื้อ ทำให้เซลล์ประสาทถูกทำลาย และเนิ้อเยื่อสมองเสื่อมไป
 • อาการกระวนกระวาย
 • อาการซึมเศร้า
 • การปลีกตัวออกจากสังคม
 • ภาวะอารมณ์แปรปรวน
 • เสียการทรงตัว
 • เสียความสามารถในการพูด
 • กล้ามเนื้อกระตุก
 • การเคลื่อนไหวร่างกายผิดปกติ ไม่เรียบ ไม่สม่ำเสมอ
 • ควบคุมร่างกายไม่ได้
 • ผู้ป่วยจะเสียชีวิตภายใน หกเดือน
 • เบื่ออาหาร
 • ไม่สามารถจดจำอดีตได้
 • มือสั่น
 • มีปัญหาเรื่องการมอง
 • อาการโคม่า

โรควัวบ้า ยังไม่มียารักษาเพียงมีแต่การรักษาตามอาการ เพื่อบรรเทาอาหารและยืดอายุผู้ป่วยเท่านั้นเอง ที่สำคัญ คือ การกักกันโรคหากพบว่ามีรายงายผู้ป่วยในประเทศใดมักจะมีการกักกันโรคทั้งการกำจัดวัวเลี้ยงและการไม่นำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากประเทศนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน สถาณการณ์ในปัจจุบันถือว่าประเทศไทยยังปลอดภัยต่อการระบาดของโรควัวบ้า

สมุนไพร คือยาที่ได้จากธรรมชาติ ใช้ในการรักษาโรคและบำรุงร่างกาย สมุนไพรที่ได้จากพืช จะใช้ส่วนต่างๆของพืช เช่น ใบ ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด เปลือกเมล็ด ราก หัว ต้น แก่น กระพี้ เนื้อไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
โด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม้รู้ล้ม สมุนไพร สมุนไพรไทย
โด่ไม่รู้ล้ม
ถั่งเช่า ตังถั่งเช่า สมุนไพร สมุนไพรจีน
ถั่งเช่า
โรคและการรักษาโรค คือ ความผิดปกติของร่างกายที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ โรคต่างๆ เป็นอย่างไร อาการของโรค การรักษาโรค ชนิดของโรค
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคอ้วน
โรคอ้วน
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบประสาทและสมอง
โรคระบบประสาทและสมอง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคตา
โรคตา
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหูคอจมูก
โรคหูคอจมูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินอาหาร
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินหายใจ
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดเชื้อ
โรคติดเชื้อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดต่อ
โรคติดต่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบฮอร์โมน
โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคไต
โรคไต
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคข้อและกระดูก
โรคข้อและกระดูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคภูมิแพ้
โรคภูมิแพ้
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคมะเร็ง
โรคมะเร็ง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคในช่องปาก
โรคในช่องปาก