โรคมะเร็งปอด มะเร็งที่ปอดเกิดจากอะไร รักษาได้อย่างไรบ้าง


โรคมะเร็งปอดLung cancer ) คือ โรคเกิดจาก ความผิดปกติของเนื้อเยื่อปอด มีการเจริญเติบโตผิดปกติ ขยายขนาดรวดเร็ว รบกวนการทำงานของปอดไม่ให้สามารถทำงานได้เป็นปกติ เรียนรู้เรื่อง โรคมะเร็งปอด สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งปอด ชนิดของโรคมะเร็งปอด ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอด อาการของโรคมะเร็งปอด การรักษาโรคมะเร็งปอด การป้องกันโรคมะเร็งปอด

โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคไม่ติดต่อ

โรคมะเร็งปอด หรือ Lung cancer เกิดจาก ความผิดปกติของเนื้อเยื่อปอด มีการเจริญเติบโตผิดปกติ ขยายขนาดรวดเร็ว รบกวนการทำงานของปอดไม่ให้สามารถทำงานได้เป็นปกติ ทั้งนี้ หากเป็น โรคมะเร็งปอด ชนิดที่แพร่กระจายเร็ว หรือ โรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก (small cell lung cancer) พบว่า จะมีการแพร่กระจายรวดเร็ว ไม่สามารถผ่าตัดรักษาได้ จะต้องใช้การฉายรังสี ร่วมกับ การใช้เคมีบำบัด เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิต ได้อย่างรวดเร็ว อีกชนิดหนึ่งคือ แบบไม่แพร่กระจายรวดเร็ว หรือ โรคมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก (non-small cell lung cancer) พบว่า จะมีการแพร่กระจายที่ช้ากว่าแบบแรก สามารถรักษาให้หายได้ ด้วยการผ่าตัด หากพบตั้งแต่ระยะแรกๆ ของการเป็นโรค

สาเหตุต้นๆของการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็ง และพบในผู้ชายที่สุด คือ โรคมะเร็งปอด อัตราการเกิดโรคมากกว่าผู้หญิง แต่ สามารถรักษาให้หายขาดได้ หากตรวจพบในระยะต้นๆ

สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปอด

สำหรับสาเหตุของโรคมะเร็งปอด นั้นยังไม่พบสาเหตุการเกิดโรคแน่ชัด แต่มักพบว่า ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด มักมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆร่วมกัน ทั้งนี้ ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง ควรพบแพทย์เป็นประจำ เพื่อ ตรวจรักษาหาก พบว่าเป็น มะเร็งปอด เร็วจะได้รักษาได้ ทันท่วงที ปัจจัยเสี่ยง มีดังนี้

 1. กรรมพันธุ์ มักพบว่าผู้ป่วยจะมีญาติพ่อแม่พี่น้อง ที่มีประวัติการรักษาโรคมะเร็งปอด
 2. อายุ ผู้ป่วย มักพบว่า ผู้ป่วยส่วนมากมีอายุ ตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป
 3. สภาพแวดล้อม ผู้ป่วยมักอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มี มลพิษทางอากาศ พวกโลหะหนักต่างๆ หรือ ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ควันรถยนต์
 4. การสูบบุหรี่ ผู้ที่สูบบุหรี่มาเป็นเวลานาน มักพบว่า ผู้ที่สูบบุหรี่ จะมีความเสี่ยงต่อการเป็น มะเร็งปอด มากกว่า ผู้ที่ไม่ได้สูบหลายสิบเท่าตัว เพราะ ควันบุหรี่ ส่งผลโดยตรง ต่อเซลล์ปอด ทำให้เกิด การผิดปกติก่อเกิดเซลล์มะเร็ง และ ยังทำลายภูมิคุ้มกันร่างกายอีกด้วย

อาการของโรคมะเร็งปอด

มีอาการเบื้องต้นที่ ผู้ป่วยควรหมั่นสังเกตุอาการ ด้วยตนเอง ดังนี้

 1. น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว ทั้งที่ยังรับประทานอาหารได้ปกติ อาการเบื่ออาหาร 
 2. รู้สึกเหนื่อยผิดปกติ มี อาการเหนื่อยง่ายแม้ทำกิจกรรมไม่หนัก
 3. เป็น โรคปอดบวม หรือ ปอดอักเสบ มีภาวะการติดเชื้อ
 4. พูดได้ไม่เต็มเสียง มีอาการเสียงแหบ
 5. มี อาการไอ จนเป็นเลือดออกมา
 6. แน่นหน้าอก อาการปวดหน้าอก รู้สึกเจ็บบริเวณหน้าอกทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
 7. หายใจได้ไม่เต็มปอด รู้สึกเหมือน เสียงนกหวีดเวลาหายใจ
 8. ไอไม่หยุด มีเสมหะจากการไอมาก

การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด

แพทย์จะมี วิธีการตรวจวินิจฉัยโดย

 1. การตรวจทรวงอก (thorocoscopy) คือ การใช้กล้องส่อง เข้าทางผนังทรวงอก และ ตัดชิ้นเนื้อปอด เพื่อ ตรวจทางเซลล์วิทยา
 2. การตรวจช่องกลางทรวงอก (mediastinoscopy) คือ การผ่าเปิดส่วนบนของกระดูกทรวงอก และ สอดกล้องเพื่อเก็บชิ้นเนื้อ และ น้ำเหลือง เพื่อ ตรวจทางเซลล์วิทยา
 3. การเจาะผ่านช่องทรวงอก ถึงชั้นเยื่อหุ้มปอด (thoracentesis) คือ การเก็บของเหลวบริเวณเยื่อหุ้มปอด เพื่อตรวจหา เซลล์มะเร็ง
 4. การส่องกล้องผ่านทางหลอดลม (bronchoscopy) คือ การใช้กล้องขนาดเล็ก สอดเข้าทางหลอดลม เข้าสู่ปอดเพื่อ ดูดของเหลว และ ตัดชิ้นเนื้อมาวิเคราะห์หา เซลล์มะเร็ง
 5. การตัดชิ้นเนื้อ โดย ใช้เข็มขนาดเล็ก (fine-needle aspiration) คือ การใช้เข็มขนาดเล็ก แทงผ่านทางช่องอกไปยังปอด เพื่อ ดูดของเหลว และ เนื้อเยื่อมาวิเคราะห์
 6. การทำซีทีแสกน (CT scan) หรือ ทำเอ็มอาร์ไอ (MRI) เป็น วิธีที่แพทย์ใช้วิเคราะห์ หาตำแหน่งก้อนเนื้อมะเร็งเพื่อ ดูความผิดปกติของปอด
 7. การฉีดสารกัมมันตรังสีเข้าสู่เส้นเลือด โดย เซลล์มะเร็งจะดูดซับสารนั้น ได้เร็วกว่า เซลล์ปกติ ทำให้ทราบตำแหน่ง ขนาด ของ เซลล์มะเร็ง ที่เกิดได้ชัดเจน โดย มีเครื่องตรวจจับคือ PET scan หรือ positron emission tomography scan

ระยะของโรคมะเร็งปอด

สำหรับ ระยะการเกิดมะเร็งที่ปอดนั้น สามารถแบ่งได้ 4 ระยะ โดยรายละเอียด ของระยะการเกิดโรคมะเร็งปอด มีดังนี้

 1. ระยะแรก คือ ยังไม่พบอาการผิดปกติ เซลล์มะเร็ง ยังไม่แพร่กระจาย พบ เซลล์มะเร็งขนาดเล็กที่ปอด เท่านั้น
 2. ระยะสอง คือ ก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่ขึ้น เริ่มแพร่ไปยัง ระบบน้ำเหลือง บริเวณขั้วปอด อาจจะลามไปถึงผนังทรวงอก
 3. ระยะที่สาม คือ เซลล์มะเร็ง แพร่กระจายไปทั่วทรวงอก ต่อมน้ำเหลืองต่างๆ ทั่วร่างกาย
 4. ระยะสุดท้าย คือ พบ เซลล์มะเร็งที่อวัยวะส่วนอื่นที่สำคัญ เช่น ตับ สมอง กระดูกส่วนต่างๆ

การรักษาโรคมะเร็งปอด

การพิจารณา หาตำแหน่งของก้อนเนื้อที่เป็นมะเร็ง ระยะที่เป็น โรคมะเร็งปอด ขนาดของก้อนเนื้อ เพื่อ เลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม ดังนี้

 1. การผ่าตัด มักใช้กับ ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดในระยะต้นๆ และ เป็นมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์มะเร็งขนาดเล็ก (non-small cell lung cancer)
 2. การใช้เคมีบำบัด เป็น การยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง โดย การฉีดผ่านทางระบบเลือด
 3. การฉายรังสี เป็น การทำลายเซลล์มะเร็ง แต่จะต้องทราบตำแหน่งของก้อนมะเร็งที่แน่ชัด เป็น วิธีที่รวดเร็ว ไม่เจ็บ แต่มักจะมี อาการข้างเคียงจากรังสี การระคายเคืองตามผิวหนัง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร
 4. การใช้ยาออกฤทธิ์เจาะจง เป็น การใช้ยาที่เจาะจงต่อ การทำลายเซลล์มะเร็ง และ ไม่มีผลข้างเคียง เช่นวิธีการอื่น
 5. รักษาร่วมกัน แพทย์จะพิจารณาใช้วิธีต่างๆร่วมกัน เพื่อ ประสิทธิภาพ การรักษาสูงสุด และ ลดอาการข้างเคียงจากการรักษา

การป้องกันโรคมะเร็งปอด

 1. ออกกำลังกาย เพื่อ ให้ปอดมีการทำงานมากขึ้น ส่งเสริมให้มีความแข็งแรงขึ้น
 2. งดการสูบบุหรี่ หรือ การสูดดมควันบุหรี่
 3. หลีกเลี่ยงการสูดดม สารพิษ สารเคมี หรือ บริเวณที่มีมลพิษทางอากาศมาก
 4. หมั่นสังเกตุ อาการผิดปกติของร่างกาย หากพบอาการผิดปกติต่างๆ ที่กล่าวมา ควรรีบพบแพทย์ทันที

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อาการเมา ไม่ควรขับขี่ อันตรายต่อตนเองและผู้อื่น... อาการเมา เกิดจากอะไร ทำไมเมื่อดื่มสุราแล้วถึงเมา กลไกการเกิดอาการเมาเป็นอย่างไร เมื่อเมาแล้วต้องทำอย่างไรจึงหาย อาการเมาค้างเกิดได้อย่างไร บทความนี้จะ...
โรคมะเร็งหลอดอาหาร โรคระบบทางเดินอาหาร สาเหตุและการรักษ... โรคมะเร็งหลอดอาหาร ( Esophageal cancer ) คือ โรคที่มะเร็งที่เกิดขึ้นกับหลอดอาหาร เป็นอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร สาเหตุเกิดจากการที่เซลล์ในเนื้อเยื่อหลอด...
โรคมะเร็งต่อมน้ำลาย การสูบบุหรี่สาเหตุการเกิดโรค รักษาอ... โรคมะเร็งต่อมน้ำลาย ( Salivary gland cancer ) คือ โรคมะเร็งที่เกิดที่ต่อมน้ำลาย เป็นโรคที่เกิดในช่องปาก เป็นโรคที่พบน้อย แต่เป็นมะเร็งที่อันตรายมาก ต่...
โรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ ภาวะการอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจ เก... โรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ ( Endocarditis ) คือ ภาวะการอักเสบของเยื่อบุหัวใจ ทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดตามข้อต...


โรคต่างๆ

เนื้อหาสุขภาพ

โรคต่างๆ

สมุนไพร

อาหารสุขภาพ

อาการป่วยต่างๆ