โรคต้อหิน ความดันตาสูงทำลายประสาทตา เกิดจากอะไร รักษาอย่างไร

โรคต้อหิน คือ ภาวะความดันตาสูง ส่งผลกระทบต่อประสาทตาและความสามารถในการมองเห็น ต้อหิน อาการของโรคเป็นอย่างไร แนวทางการรักษา และ การป้องกันการเกิดโรค บทความนี้จะนำข้อมูลมาเสนอให้ทราบกัน

โรคต้อหิน ต้อหิน ต้อหินในตา ความดันต้อหินโรคต้อหิน เป็นโรคอันตรายกับระบบประสาทตา เพราะ ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถมองเห็นได้อย่างปกติ หรือ สูญเสียการมองเห็นไปเลย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต เพราะ ตาถือเป็นอวัยวะที่สำคัญมาก โรคนี้จะเกิดจากความดันของตาที่สูงมากผิดปกติ

ความดันตาสูง สามารถเกิดได้เนื่องจากของเหลวที่มีหน้าที่หล่อเลี้ยงตา ตามธรรมชาติจะไหลเวียนไปมาระหว่างม่านตากับเลนส์ที่หน้าลูกตา และสุดท้ายจะไหลเวียนออกไปทางระบายน้ำในตา จะสังเกตุได้ว่าจะมีรูที่มุมตา หากใช้การขยายการมองเห็นจะพบว่ารูนี้มีลักษณะเป็นตะแกรง เพื่อระบายเฉพาะของเหลวออกไป

โรคต้อหิน เกิดจากความดันของเหลวในตาเปลี่ยนไป ทำให้เกิดการทำลายเซลล์ประสาทตา โดยความดันที่เหมาะสมสำหรับของเหลวในตาจะต้องไม่เกิน 22 มม.ปรอท หากมากกว่านี้จะเป็นอัตรายมาก เสี่ยงมากที่เกิดต้อหินตามมา

สาเหตุการเกิดโรคต้อหิน

มีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคต้อหิน โดยมากแล้วเมื่ออายุมากขึ้น ก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคมากขึ้น จากการเสื่อมของกระจกตา นอกจากนั้นแล้วโรคนี้สามารถส่งต่อทางพันธุกรรมได้ ดังนั้นผู้ที่มีประวัติญาติเคยป่วยโรคนี้จะต้องระวังมากเป็นพิเศษ ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคนี้ ได้แก่

 • อายุที่มากขึ้น เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้นสภาพเซลล์ต่างๆก็มีการเสื่อมเป็นธรรมดา ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นจึงมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต้อหินเพิ่มมากขึ้น
 • พันธุกรรม คนที่มีประวัติพ่อแม่พี่น้องญาติใกล้ชิดป่วยโรคนี้มักมีความเสี่ยงต่อการป่วยโรคนี้มากกว่าบุคคลทั่วไป
 • การกระทบกระเทือน ทั้งจากการที่ไม่ตั้งใจและตั้งใจ เช่น จากการเล่นกีฬาที่มีการประทะ การเกิดอุบัติเหตุต่างๆ
 • เป็นโรคความดันโลหิตสูง ผู้ที่ป่วยโรคนี้มีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคต้อหินมากกว่าบุคคลทั่วไป
 • ยาบางประเภท เช่นกลุ่มยาสเตียรอนด์พบว่ามีผลข้างเคียงต่อการเกิดโรคต้อหิน
 • โรคเบาหวาน คนที่ป่วยเป็นโรคนี้มีความเสี่ยงสูงต่อการป่วยเป็นโรคต้อหินตามมา หรือเรียกว่าเบาหวานขึ้นตา
 • การผิดปกติของสายตาธรรมชาติ เช่น การเกิดสายตาสั้น สายตายาว มักมีความเสี่ยงมากกว่าคนที่สายตาปกติ

ประเภทของโรคต้อหิน

สำหรับประเภทของโรคต้อหิน มีทั้งสิ้น 4 ประเภท ประกอบด้วย ต้อหินโดยกำเนิด ต้อหินชั้นสอง ต้อหินมุมเปิด และ ต้อหินมุมปิด โดยรายละเอียด มีดังนี้

 • ต้อหินแต่กำเนิด พบได้ในเด็กตั้งแต่แรกเกิด สาเหตุหลักจะมาจากพันธุกรรม อาการรุนแรงมาก การควบคุมอาการทำได้ยากเนื่องจากเด็กยังเล็กมาก หากไม่รักษาอาจจะตาบวดได้ มารดาเด็กควรสังเกตุอาการเด็กว่ามีการตอบสนองต่อการมองหรือไม่
 • ต้อหินขั้นสอง หรือ ต้อหินที่มีสาเหตุการเกิดจากการเป็นโรคตาชนิดอื่นๆอยู่ก่อนแล้ว เช่น โรคเบาหวาน โรคต้อกระจก โรคเนื้องอกที่ตา โรคตาอักเสบ การใช้ยาสเตียรอยด์บางชนิด รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุที่ตา ทั้งจากแรงกระแทก หรือ จากบาดแผล ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต้อหินได้ทั้งนั้น
 • ต้อหินมุมเปิด พบบ่อยมาก เกิดจากการอุดตันของท้อระบายน้ำเลี้ยงในลูกตา เมื่อของเหลวไหลออกไม่ได้หรือได้ไม่ดี จึงทำให้ความดันในลูกตาเพิ่มขึ้นจนเกิดเป็นโรคต้อหินซึ่งทำให้ระบบประสาทการรับรู้การมองเห็นถูกทำลายไปด้วย เมื่อพบในระยะแรกจะพบว่าการมองเห็นเริ่มลดลง มองไม่ห็นขอบของภาพ เมื่อไม่ได้ทำการรักษาจะค่อยๆลดการมองเห็นลง จนบอดสนิทในที่สุด โดยมากแล้วผู้ป่วยมักมีประวัติครอบครัวเคยป่วยโรคนี้มาก่อน อีกทั้งส่วนมากจะมีโรคประจำตัวเกี่ยวข้องกับความดัยโลหิต
 • ต้อหินมุมปิด ชนิดนี้พบได้ไม่มาก เกิดจากการที่มุนของลูกตาถูกม่านตาปิดกั้นทำให้ความดันเปลี่ยนแปลงคือมากขึ้น ของเหลวในตาไม่สามารถไหลเวียนออกไปได้ อาการมีหลายแบบ คือ แบบฉุกเฉิน เกิดจากการที่ความดันในตาเพิ่มสูงมากอย่างรวดเร็ว ทำให้มีอาการวินเวียนศีรษะ ปวดลูกตาอย่างแรง ตาแดงกล่ำ อาการคลื่นไส้อาเจียน แบบเรื้อรังคือ อาการค่อยๆเกิด แบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นๆหายๆ

การตรวจวินิจฉัยโรคต้อหิน

การตรวจวินิจฉัยโรคนี้ จะต้องทำโดยจักษุแพทย์ผู้เชียวชาญ เพราะ หากผิดพลาดก็จะทำให้การรักษาผิดพลาดได้ และตาเป็นอวัยวะสำคัญ เมื่อเกิดความเสียหายก็ยากที่จะรักษาให้กลับมาเป็นเหมือนเิมได้ ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยโรค ได้แก่

 • การตรวจตาผู้ป่วยเพื่อดูลักษณะมุมตา ว่ามีความผิดปกติมากน้อยเพียงใด
 • การตรวจขั้วประสาทตา ดูความเสียหาย การตอบสนองต่อแสง ว่ายังมีการตอบสนองของเซลล์ประสาทตามากน้อยเพียงใด เพื่อประเมินการรักษาตามความรุนแรง
 • การตรวจวัดความดันภายในตา การใช้ slit-lamp microscopy ตรวจดูตาอย่างละเอียด เพื่อประเมินการอักเสบที่เกิดขึ้น
 • การตรวจลานสายตา บ่งชี้ถึงโรคต้อหินโดยละเอียด

การรักษาโรคต้อหิน

การรักษาขึ้นอยู่กับ ระดับความรุนแรงของโรคต้อหินที่ผู้ป่วยเป็น โดยมากแล้วหากไม่จำเป็น จักษุแพทย์จะไม่นิยมให้มีการผ่าตัด หากยังอยู่ในขั้นต้นขิงการป่วย ก็จะใช้ยารักษา แต่หากรุนแรงจนไม่สามารถใช้ยาได้ จะพิจารณาทางเลือดสุดท้ายคือการผ่าตัด

 • การใช้ยารักษา เนื่องจากโรคต้อหิน เป็นโรคที่ประสาทตาถูกทำลายถาวรเลย ดังนั้นการรักษาหากกำจัดสิ่งอุดตันออกไปเลยจะทำให้ประสาทตาเสียหายมากขึ้น การรักษาจะต้องค่อยๆ เพื่อประคองประสาทตาที่เหลืออยู่ให้สามารถทำงานได้นานที่สุด ทั้งนี้การรักษาจะได้ผลเพียงใดขึ้นอยู่กับระยะของโรคที่ผู้ป่วยเป็นด้วย โดยยาที่จะช้รักษาจะมีฤทธิ์ลดการสร้างน้ำหล่อเลี้ยงตา หรืออีกประเภทคือช่วยให้ของเหลในตามีการไหลเวียนที่ดีขึ้น โดยการรับการรักษาด้วยยาจะต้องหยอดตา ตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดและติดตามอาการอย่าสม่ำเสมอเพื่อประเมินการรักษา
 • การใช้เลเซอร์รักษา เลเซอร์ที่ใช้รักษามีหลายประเภทขึ้นอยู่กับชนิดของต้อหินที่เป็น และ ระยะของโรคที่เป็น เช่น Selective laser trabeculoplasty ใช้รักษาต้อหินมุมเปิด ร่วมกับการใช้ยารักษา Laser peripheral iridotomy ใช้รักษาต้อหินมุมปิด  Argon laser peripheral iridoplasty หรือ Laser cyclophotocoagulation ใช้ร่วมกับเลเซอร์ชนิดอื่นๆ
 • การผ่าตัด ใช้การรักษาด้วยวิธีนี้ในกรณีที่การรักษาวิธีอื่นไม่สามารถทำได้แล้ว เช่น การระบายของเหลวออกจากลูกตา เพื่อลดความดันภายในตา เรียกว่าTrabeculectomy  การใส่ท่อระบายของเหลวออกจากลูกตา เพื่อระบายลดความดันในกรณีที่การผ่าตัดวิธีแรกไม่ได้ผล เรียกว่า Aqueous shunt surgery 

ถุงสายรุ้ง ถุงกระสอบ ขายถุงกระสอบ ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnloveโรค
ความผิดปกติของร่างกายที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ โรคต่างๆ เป็นอย่างไร อาการของโรค การรักษาโรค ชนิดของโรค
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคอ้วน
โรคอ้วน
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบประสาทและสมอง
โรคระบบประสาทและสมอง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคตา
โรคตา
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหูคอจมูก
โรคหูคอจมูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินอาหาร
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินหายใจ
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดเชื้อ
โรคติดเชื้อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดต่อ
โรคติดต่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบฮอร์โมน
โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคไต
โรคไต
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคข้อและกระดูก
โรคข้อและกระดูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคภูมิแพ้
โรคภูมิแพ้
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคมะเร็ง
โรคมะเร็ง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคในช่องปาก
โรคในช่องปาก
สมุนไพร
ยาที่ได้จากธรรมชาติ ใช้ในการรักษาโรคและบำรุงร่างกาย สมุนไพรที่ได้จากพืช จะใช้ส่วนต่างๆของพืช เช่น ใบ ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด เปลือกเมล็ด ราก หัว ต้น แก่น กระพี้ เนื้อไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
โด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม้รู้ล้ม สมุนไพร สมุนไพรไทย
โด่ไม่รู้ล้ม