ตรวจเลือด complete blood count วิธีการตรวจเลือดขั้นพื้นฐาน

ตรวจเลือดCBC  ( complete blood count ) คือ วิธีการตรวจเลือดขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาดูส่วนประกอบของเลือด ประกอบด้วย เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกร็ดเลือด โปรตีนฮิวโมโกลบิน เพื่อดูจำนวน ขนาด รูปร่าง เพื่อประเมินสาเหตุการเกิดโรค ตรวจเลือดCBC คืออะไร ตรวจทำไม ตรวจเม็ดเลือด ตรวจเม็ดเลือดขาว ตรวจเม็ดเลือดแดง ตรวจเกร็ดเลือด ตรวจเม็ดเลือดแพงไหม ราคาตรวจเลือด บทความนี้จะรวบรวมข้อมูลให้ทราบ

ตรวจเลือดCBC ตรวจเม็ดเลือด ตรวจเกร็ดเลือด ตรวจเม็ดเลือดขาว

ตรวจเลือดCBC หรือ complete blood count เป็นวิธีการตรวจเลือดขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาดูส่วนประกอบ ความสมบูรณ์ของเลือด ทีประกอบด้วย เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกร็ดเลือด โปรตีนฮิวโมโกลบิน ที่จะพิจารณาจำนวน ขนาด รูปร่าง เพื่อประเมินสาเหตุการเกิดโรค

การตรวจเลือดCBC ประกอบด้วย 

 • การตรวจหาปริมาณฮีโมโกลบิน (Hemoglobin; Hgb) เป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง ซึ่งมีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบ ทำหน้าที่สำคัญต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซของเซลล์เม็ดเลือดแดง ค่ามาตรฐาน ได้แก่
  • ผู้ชาย: 14–17.4 grams per deciliter (g/dL) หรือ 140–174 grams per liter (g/L)
  • ผู้หญิง: 12–16 g/dL or 120–160 g/L
  • เด็ก: 9.5–20.5 g/dL or 95–205 g/L
  • ทารก: 14.5–24.5 g/dL or 145–245 g/L
 • การตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น หรือ ความเข้มเม็ดเลือดแดง (Hematocrit; HCT) เนื่องจากเม็ดเลือดแดง มีความสำคัญต่อร่างกายโดยรวมเป็นอย่างมาก เพราะ หน้าที่หลักของเม็ดเลือดแดง คือ ขนส่งออกซิเจน จากปอดทำเลียงตามเส้นเลือด เพื่อไปล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆทั่วร่างกาย นอกจากนั้น ยังรับ คาร์บอนไดออกไซด์ จากเซลล์นำหลับมาแลกเปลี่ยนที่ปอด ดังนั้น เมื่อขาดเลือด หรือ  จำนวนเม็ดเลือดแดงไม่เพียงพอ จะเกิดเป็นโรคโลหิตจาง เหนื่อง่าย ไม่แข็งแรง ก็จะทำให้เสียชีวิตได้ แต่หากมากเกินไป อาจจะเกิด การอุดตันเส้นเลือดฝอย ซึ่งค่ามาตรฐานของคนที่ร่างการสมบูรณ์ จะเทียบปริมาตรเม็ดเลือดแดง กับ ปริมาตรเลือดรวม ได้แก่
  • ชาย: 42%–52% or 0.42–0.52 volume fraction
  • ผู้หญิง: 36%–48% or 0.36–0.48 volume fraction
  • เด็ก: 29%–59% or 0.29–0.59 volume fraction
  • ทารก: 44%–64% or 0.44–0.64 volume fraction
 • การนับจำนวนเม็ดเลือดแดง หรือ Red blood cell (RBC) count ใช้พิจารณาร่วมกับ ความเข้มเม็ดเลือดแดง เป็นการนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดง ต่อ ปริมาตรของเลือด 1 ไมโครลิตร ค่ามาตรฐานของคนปกติ ได้แก่ 
  • ผู้ชาย: 4.5–5.5 million RBCs per microliter (mcL) or 4.5–5.5 x 1012/liter (L)
  • ผู้หญิง: 4.0–5.0 million RBCs per mcL or 4.0–5.0 x 1012/L
  • เด็ก: 3.8–6.0 million RBCs per mcL or 3.8–6.0 x 1012/L
  • ทารก: 4.1–6.1 million RBCs per mcL or 4.1–6.1 x 1012/L
 • การตรวจดูสัณฐานวิทยาหรือลักษณะรูปร่างของเซลล์เม็ดเลือดแดง (Red blood cell morphology) โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ กำลังขยายสูง เพื่อดูรูปร่าง ความสมบูรณ์ของเซลล์เม็ดเลือดแดง เพราะ หากรูปร่างผิดปกติ จะทำให้ประสิทธิภาพ การนำพาก๊าซของเซลล์เม็ดเลือดแดง ลดลง อันตรายต่อร่างกาย
 • การตรวจนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาว (White blood cell count; WBC count) เพื่อดูปรมาตรรวมเปรียบเทียบกับปริมาตรเลือดโดยรวม เพื่อประเมิณเบื้องต้น เกี่ยวกับภูมิต้านทานร่างกาย มีขนาดใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดง แต่จำนวนจะน้อยกว่า เม็ดเลือดแดง โดยหน้าที่หลักของเม็ดเลือดขาว คือ ทำลายเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย เมื่อมีการติดเชื้อเกิดขึ้นในร่างกาย จะมีการสร้างเม็ดเลือดขาวขึ้นมามากกว่าปกติ ดังนั้น การตรวจเลือดCBC ก็จะทำให้ทราบว่า มีการติดมากน้อยเพียงใด ค่ามาตรฐานของคนปกติ คือ
  • ผู้ใหญ่: 5,000–10,000 WBCs per cubic millimeter (mm³) or 5.0–10.0 x 109 WBCs per liter (L)
 • การนับแยกชนิดของเซลล์เม็ดเลือดขาว (White blood cell differentiation; WBC differential) เนื่องจาก เซลล์เม็ดเลือดขาวไม่ได้มีแค่ชนิดเดียว แต่ละชนิดจะทำหน้าที่แตกต่างกัน การแยกชนิดจะสามารถบอกได้ถึงสาเหตุการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องได้ละเอียดมากขึ้น
  • Neutrophils: 50%–62% มีหน้าที่ทำลายเชื้อแบคทีเรีย ถ้าร่างกายมีการติดเชื้อแบคทีเรียหรือได้รับบาดเจ็บ จะทำให้นิวโทรฟิลสูงขึ้น ค่าปกติ
  • Lymphocytes: 25%–40% มีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับร่างกาย ต่อสู้การติดเชื้อแบคทีเรีย และ การติดเชื้อไวรัสเฉียบพลัน
  • Monocytes: 3%–7% มีหน้าที่ต่อต้านแบคทีเรีย หรือ เชื้อโรคบางโรคที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเม็ดเลือดขาวชนิดอื่นทำลายไม่ได้ และ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ด้วย
  • Eosinophils: 0%–3% มีหน้าที่ทำลายสารพิษ และ เกี่ยวข้องกับอาการแพ้สารต่างๆ ของร่างกาย เช่น โปรตีน ฝุ่นละออง เกสรดอกไม้ เป็นต้น
  • Basophils: 0%–1% มีหน้าที่สร้างสารเฮปาริน (Heparin) ซึ่งเป็นสารป้องกันมิให้เลือดในร่างกายแข็งตัว และ สร้างฮีสตามิน (Histamine) ช่วยขยายผนังของหลอดเลือด จะพบมีค่าสูงในภาวะภูมิต้านทานมีความไวต่อสิ่งกระตุ้น
 • คาดการณ์จำนวนเกร็ดเลือด (Platelet estimation) รวมถึงความผิดปกติของเกร็ดเลือด หน้าที่หลักของเกร็ดเลือดคือ ห้ามเลือดให้เลือดหยุดไหล หากมีจำนวนน้อยจะอันตราย เลือดไม่หยุดไหลกรณีมีบาดแผล แต่หากมากเกินไป ก็จะทำให้เกิดการอุดตัน หลอดเลือดตีบได้ ค่าที่ใช้วัด คือ Mean platelet volume (MPV) เปรียบเทียบปริมาตรเกร็ดเลือดกับ ปริมาตรเลือดโดยรวม 
  • Platelet (thrombocyte) count
   • ผู้ใหญ่: 140,000–400,000 platelets per mm³ or 140–400 x 109/L
   • เด็ก: 150,000–450,000 platelets per mm³ or 150–450 x 109/L
  • Mean platelet volume (MPV)
   • ผู้ใหญ่: 7.4–10.4 mcm³ or 7.4–10.4 fL
   • เด็ก: 7.4–10.4 mcm³ or 7.4–10.4 fL

โรคที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเลือดCBC ได้แก่

 • โรคเอดส์
 • โรคท้องร่วง
 • โรคมาลาเรีย
 • โรคไอกรน
 • โรคเยื่อหุ้นสมองอักเสบ
 • โรคไข้เลือดออก
 • โรคบิด
 • โรคไข้หวัดนก
 • โรคพิษสุนัขบ้า
 • โรคงูสวัด
 • โรคไข้หวัดใหญ่
 • โรคเริม
 • โรคหัดเยอรมัน
 • โรคฉี่หนู
 • โรคอีสุกอีใส
 • อหิวาตกโรค
 • โรคไวรัสตับอักเสบบี
 • โรคบาดทะยัก
 • โรคหัด
 • วัณโรค
 • โรคหวัด
 • โรคซิฟิลิส
 • โรคแพ้อากาศ
 • โรคภูมิแพ้ที่ตา
 • โรคพุ่มพวง
 • โรคหืด
 • โรคภูมิแพ้ที่ผิวหนัง

ถุงสายรุ้ง ถุงกระสอบ ขายถุงกระสอบ ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ต้องการถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnloveโรค
ความผิดปกติของร่างกายที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ โรคต่างๆ เป็นอย่างไร อาการของโรค การรักษาโรค ชนิดของโรค
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคอ้วน
โรคอ้วน
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบประสาทและสมอง
โรคระบบประสาทและสมอง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคตา
โรคตา
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคหูคอจมูก
โรคหูคอจมูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินอาหาร
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคทางเดินหายใจ
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดเชื้อ
โรคติดเชื้อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคติดต่อ
โรคติดต่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคระบบฮอร์โมน
โรคระบบต่อมไร้ท่อ
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคไต
โรคไต
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคข้อและกระดูก
โรคข้อและกระดูก
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคภูมิแพ้
โรคภูมิแพ้
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคมะเร็ง
โรคมะเร็ง
โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ โรคในช่องปาก
โรคในช่องปาก
สมุนไพร
ยาที่ได้จากธรรมชาติ ใช้ในการรักษาโรคและบำรุงร่างกาย สมุนไพรที่ได้จากพืช จะใช้ส่วนต่างๆของพืช เช่น ใบ ดอก ผล เปลือกผล เมล็ด เปลือกเมล็ด ราก หัว ต้น แก่น กระพี้ เนื้อไม้ เปลือกไม้ เป็นต้น
หมามุ่ย เม็ดหมามุ่ย เมล็ดหมามุ่ย ต้นหมามุ่ย
หมามุ่ย
หญ้าแพะหงี่ สมุนไพรหญ้าแพะหงี่ Horny goat weed ยาหญ้าแพะหงี่
หญ้าแพะหงี่
ว่านชักมดลูก สมุนไพรชักมดลูก ยาว่านชักมดลูก ต้นว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
มะเขือเทศ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรถคุณของมะเขือเทศ
มะเขือเทศ
ม้ากระทืบโรง สมุนไพรม้ากระทืบโรง ยาม้ากระทืบโรง ยาดองม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง
โสม โสมเกาหลี โสมขาว สมุนไพรโสม
โสม
กวาวเครือขาว กวาวเครือ หัวกวาวเครือขาว สมุนไพรกวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว
โด่ไม่รู้ล้ม ว่านโด่ไม้รู้ล้ม สมุนไพร สมุนไพรไทย
โด่ไม่รู้ล้ม